BARIJAN – Samantha – (BRA) – samantha_bv@yahoo.com.br